PRACOVNĚ LÉKAŘSKÉ SLUŽBY

 

V naší ordinaci pro naše registrované pacienty zajišťujeme provádění pracovnělékařských prohlídek (vstupní, výstupní, preventivní a mimořádné podle ustanovení Zákona č. 373/2011 Sb  bez uzavřené písemné smlouvy se zaměstnavateli.

Na uzavření písemné smlouvy o komplexním poskytování pracovnělékařských služeb, jejichž součástí je hodnocení vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví, provádění preventivních prohlídek a hodnocení zdravotního stavu za účelem posuzování zdravotní způsobilosti k práci, poradenství zaměřené na ochranu zdraví při práci a ochranu před pracovními úrazy, nemocemi z povolání a nemocemi souvisejícími s prací, školení v poskytování první pomoci a pravidelný dohled na pracovištích a nad výkonem práce, nemám dostatečné časové kapacity.

Podle ustanovení Zákona č. 373/2011 Sb., §54, odst.1, písm. a/ je poskytovatelem pracovnělékařských služeb poskytovatel v oboru všeobecného praktického lékařství – tedy praktický lékař pro dospělé a z ustanovení  §54 odst. 2, písmeno b/, který zní:“ Zaměstnavatel pro výkon práce na svých pracovištích může, jde-li o práce zařazené pouze do kategorie první podle zákona o ochraně veřejného zdraví a není-li součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky stanoveny jinými právními předpisy, zajišťovat provádění pracovnělékařských  prohlídek a posuzování zdravotní způsobilosti k práci na základě písemné žádosti u poskytovatele uvedeného v odstavci 1 písm. a/ (poskytovatel v oboru všeobecného praktického lékařství), který je registrujícím  poskytovatelem zaměstnance nebo uchazeče o zaměstnání“,

Z výše uvedeného vyplývá, že praktický lékař pro dospělé může zajišťovat pro zaměstnavatele provádění pracovnělékařských prohlídek a posuzování zdravotní způsobilosti k práci bez uzavřené písemné smlouvy za těchto podmínek:

a/ pouze pro zaměstnance nebo uchazeče o zaměstnání, kteří jsou u daného praktického lékaře 

    pro dospělé registrováni

b/ a současně pokud tito zaměstnanci nebo uchazeči o zaměstnání vykonávají nebo budou   

    vykonávat práce zařazené do první kategorie a součástí této práce není činnost, pro jejíž

    výkon jsou podmínky stanoveny jinými právními předpisy

c/ pouze na základě písemné žádosti zaměstnavatele.


Zaměstnavatel je povinen při odeslání zaměstnance nebo uchazeče o zaměstnání k pracovnělékařské prohlídce jej vybavit písemnou žádostí, která musí obsahovat tyto údaje:

a/ druh práce, režim práce a pracovní podmínky, ke kterým je posouzení zaměstnance

    požadováno ( zákon 373/2011 Sb,, §55, odstavec 1 písmeno c)

b/ prohlášení o tom, že se jedná o práce zařazené  do kategorie první (§37 zákona č. 258/2000

    Sb) a že není součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky stanoveny jinými

    právními předpisy – (vyplývá z ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., §54, odstavce 1

    písmeno b)

Ke stažení:

Pracovnělékařské služby

 

Žádost o provedení pracovnělékařské prohlídky a posouzení zdravotní způsobilosti ve vztahu k práci:

Žádost o provedení pracovnělékařské prohlídky a posouzení zdravotní způsobilosti ve vztahu k práci.docx

 

Náležitosti žádosti o provedení pracovnělékařské prohlídky a posouzení zdravotní způsobilosti ve vztahu k práci:


Náležitosti žádosti o provedení pracovnělékařské prohlídky a posouzení zdravotní způsobilosti ve vztahu k práci.docx