INFORMACE  O  PROVOZU  ORDINACE

 

1.  Poskytujeme zdravotní služby všem pacientům tj. dětem, dorostu a dospělým občanům

2.  Standardní zdravotní služby pojištěncům zdravotních pojišťoven, s nimiž máme

     uzavřenou smlouvu, poskytujeme bezplatně, tj. je hrazena z veřejného zdravotního

     pojištění.

     Smlouvu máme uzavřenou s těmito zdravotními pojišťovnami:

  • Všeobecnou zdravotní pojišťovnou
  • Vojenskou zdravotní pojišťovnou
  • Oborovou zdravotní pojišťovnou zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
  • Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou
  • Zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra    
  • Revírní bratrskou pokladnou, zdravotní pojišťovnou

     Pojištěncům zdravotních pojišťoven, s nimiž nemáme uzavřenou smlouvu o poskytování a

     úhradě zdravotní péče, poskytujeme zdravotní péči, za přímou úhradu.

     Při vstupu do ordinace je nutné vždy předložit průkazku zdravotní pojišťovny, tzn. i při  

     opakované návštěvě ordinace.

3.  Kromě léčení klasickou medicínou používáme doplňkově a to pouze na vyžádání nebo se

     souhlasem pacienta nebo jeho zákonných zástupců (rodičů)  homeopatii.

4.  U nezletilých (do 18ti let věku) je možná návštěva ordinace pouze v doprovodu

     zákonného zástupce nebo jiné zákonným zástupcem určené osoby (určení této osoby

     zákonným zástupcem musí být v písemné formě a lékař má  toto určení založeno ve

     zdravotní dokumentaci nezletilého pacienta).

     Nezletilý pacient starší 15ti let může navštěvovat ordinaci bez doprovodu zákonného

     zástupce jedině v případě, že jeho zákonný zástupce podepsal Souhlas  zákonného  

     zástupce  nezletilého  pacienta  staršího 15ti  let a tento souhlas  má lékař založen ve

     zdravotní dokumentaci nezletilého pacienta.

5.  Poskytovat  informace o zdravotním stavu, o výsledcích vyšetření, pořizování výpisů či

     kopií ze zdravotnické dokumentace nezletilých pacientů a dospělých pacientů druhým

     osobám (kromě zákonných zástupců) je možné pouze na základě  předložení  Určení

     osoby oprávněné dle zákona o zdravotních službách, toto určení bude mít lékař   

     založeno ve zdravotní dokumentaci..

6.  V případě  očkování a  odběrů u malých nezletilých  pacientů,  kteří se těmto

     výkonům brání, je nutné, aby zákonného zástupce doprovázela ještě další osoba.

     Lékařka ani zdravotní sestra nemohou neklidného  a ošetření bránícího se pacienta

     pomáhat držet.

7.  Přicházíte-li s podezřením na infekční nemoc, domluvte se telefonicky nebo osobně

     v ordinaci se zdravotní sestrou na řešení dané situace.

8.  Pokud jste doporučeni k odbornému vyšetření, ke kterému budete potřebovat část

     zdravotních záznamů, dopředu si je objednejte, abychom vám je mohli včas připravit. Po

     vyšetření ji laskavě vraťte. Zdravotní dokumentace je majetkem ordinace.

9.  Přicházíte-li na kontrolu po nemoci, zvláště v době vyššího výskytu některých  

     onemocnění (např. chřipky, angíny, průjmy a pod.), doporučujeme, abyste nás navštívili    

     dopoledne až po desáté hodině, vystavujete se tak menšímu  riziku styku s nemocnými

     pacienty a tedy příp. dalšímu onemocnění.

10. Doba od 12.00 - 13.30 hod je vyhrazena k návštěvám lékaře u pacientů. Žádáme Vás,

     abyste návštěvu ordinace nenechávali až na dvanáctou hodinu, znesnadňujete tak včasný

     začátek odpolední ordinační doby.

11. Každé úterý a čtvrtek je odpoledne v době 13.30 - 15.30 vyhrazeno pro poradnu pro

     kojence. Žádáme Vás, abyste toto respektovali a návštěvu ordinace prováděli mimo tuto

     dobu.

12. Pro zlepšení komunikace mezi lékařkou a pacienty žádáme naše registrované pacienty a

     jejich zákonné zástupce (rodiče), aby oznámili při návštěvě ordinace svoje telefonické

     spojení (mobil, pevnou linku) a svoji mailovou adresu.

13. Mimo ordinační dobu ordinace poskytuje neodkladnou zdravotní péči ZZS – telefon 155,

     akutní zdravotní péči lékařská služba první pomoci ve Strakonicích, Sušici